Polityka prywatności

Korzystając z niniejszej strony akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Biuro Tłumaczeń Skryba zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Biuro Tłumaczeń Skryba działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.
Biuro Tłumaczeń Skryba deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.
Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.
Administratorem gromadzonych danych jest:
Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak, właściciel marki SKRYBA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Witolińska 4 lok.68
04-185 Warszawa, NIP:1132111292, REGON: 140671898

 

 

Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Biuro Tłumaczeń Skryba  świadczy usługi oparte na zaufaniu – Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.
Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak z siedzibą w Warszawie (04-185 ) przy Witolińska 4 lok.68

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@skryba.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywanych  przez Manufaktura Myśli Małgorzata Nowak tłumaczeń,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata. Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Pani /Pana  identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi tłumaczeniowe. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani/Pana, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.
5) W przypadku, gdy Pani/Pan życzy sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pani/Pana taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę Privacy Shield).
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymania wykonanego przez Spółkę tłumaczenia w formie elektronicznej czy też w formie dokumentu w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu.
Odpowiemy na każde zapytanie.

Biuro Tłumaczeń Skryba

ul. Poprawna 66b,
03-984 Warszawa

+48 516 125 008

biuro@skryba.com.pl

Czynne 9:00 – 17:00

Właścicielem BT Skryba jest:

Lingua-M Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 66B, 03-984 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001047042, NIP 9522243752, kapitał zakładowy 5.000 zł,